20MnTiB platee

AuthorJie Ning, Lin Jie Zhang, Meng Jun Sun, Xian Qing Yin, Jing Niu, Jian Xun Zhang